PP March 9, 2004

Are you ready for transfer?

People say often: you have to believe it.
Nothing is about believing. You believe in lies. Truth can be known. God can be your best friend. Energies are, they can be measured by instruments.
And because of people believing something, the rest can't be true. It doesn't fit.
If you are open, or at least willing to be open minded, open hearted, then ...

The Peace Palace Crew wouldn't be there if they hadn't questioned life.
It all depends on your attitude, again if I may say so.
Which attitude do you prefer? Being grateful doesn't mean taking everything for granted.
So questioning life is an attitude. And one I prefer for all the people.
Questioning life, questioning behavior, questioning your attitude, questioning your point of view.
You have to depend on your own experiences. But if you don't have an open mind and an open heart, your experiences will be limited by your beliefs, your preferences.
Somebody can be a teacher or a writer, but if nobody tries the techniques presented in the book, the wisdom will be in vain.

This is also with channelings. If the people would listen to a channeling and they would try to live it and put the information to the test it would have been unnecessary to have more channelings on the same topic. Most of the books are channeled too. The people will call this inspiration. And inspiration can come from two sources, fear of love or a mixture.
Sai Baba tells everybody that reading should be because of the learning, nothing more and less. Knowledge not putting into a test in daily live, is in vain, is useless.
So everything you read is important to be conscientious about. Do you honestly try to put the information to the test of your daily life? Do you dedicate yourself to learning? Do you want to grow into adultery as soul?

Being a human adult depends on age, not on behavior, this is not the way we look at beings. We look at the attitude of learning, the depth of loving nature, the depth of taking responsibility for daily life and behavior, the depth of listening to the directions of LOVE and the Soul.
Life is, but what is LIFE? If you do know the answer, live on it, act on it, questioned it every minute, listen to the answers? Next point of view?
Answers, do you really get answers? OF COURSE you will get ANSWERS. And depending on where you are looking for them, you will find them, but the place you look for them determines the quality.
Do you look in daily life? Or do you look in books? Do you look in your heart? Do you look in the stillness of your being? Is the source outside? Or inside?

Curiosity with a stillness of depth in ones mind is an art of living. This is the next grace of being.
And wearing this grace suits more then any dress of jacket will do.

Thanks for writing this down, this is Asthar leaving you for giving you space and rest for you daily tasks.

Transfer opened

Yesterday, I spoke of gratitude and the grace of living grateful. Today the second grace will be dealt with. The grace of curiosity combined with stillness of mind.

One of the team always talks about: research everything and keep only the Good. I will put one phrase to this sentence: the good of every one concerned.
Because you need to define the good. The good in God's eye is the good which flows with the divine plan, your free will, your soul purpose, the purpose on living on earth, the purpose of the loving being called Earth and so on.
And the good of you doesn't include greed, collecting stuff etc. So stillness of mind, curiosity and the best of everyone concerned. And your divine spark is always concerned as is the other which life you touch. You can't live without touching some one. The air you breath has an identity, a soul. Your thought touches the one you are thinking about. Everything is in motion. Every split second you change.
You would say, tell me something new. I heard this many, many times before. You are right. You heard this many times before. But you aren't living it.
The grace of living with curiosity, a stillness of being, and the responsibility for your deeds. I don't see many of these aware beings and in human this is very rare. Dolphins yes, camels yes, birds too, but humans.

Humans aren't aware that they live in the light. They are the light. They radiate the light with every expression for their being. And expressing yourself is easy, every breath is an expression. Every thought the same.

The light workers of this world are more aware of this light expression. Except they limit themselves, living the light, living the responsibility, daring to confront their beliefs, their visions, their habits, their ego, eventually everybody backs off.
Safety they seek, but there is no safety; not in thought, beliefs etc.
Safety is only in daring to be curious, to see no limits in questioning life and experiences.
Daring to ask and be at the same time, still in being, still in mind.
The difference is in being and illusions. Questioning the illusion, see through it to the stillness of creation where there is no movement no illusion, everything is.

How can you be more then you imagine to be if you aren't daring to confront everything you believe, see, think, know.
That's what questioning is all about. The answer will be temporary as everything is temporary. But keeping love, gratitude, respect, etc. in mind you will get beyond the place you dream of.
It begins with a question and it never stops.
But the basics remain always the same.

Remember the grace of living isn't limited to two items, more will follow.

See you next time, thank you all for your efforts, your dedication in life and your willingness to read this with an open mind, an open heart, and with questions in your stillness of being.

This is Asthar saying Goodbye for now,

Imhal guan pateh


Vredespaleis 9 maart 2004

Ben je gereed voor de overdracht?

Mensen zeggen vaak: je moet erin geloven.
Niets gaat over geloven. Jullie geloven in leugens. Waarheid kan gekend worden. God kan je beste vriend zijn. Energieën zijn er, ze kunnen met instrumenten gemeten worden.
En omdat mensen ergens in geloven kan de rest niet waar zijn. Het past niet.
Indien je open staat, of tenminste met open denken en open hart wilt staan, dan...

De Vredespaleis groep zou niet bestaan als deze mensen het leven voor zoete koek hadden aangenomen.
Alles hangt af van jullie basishouding, opnieuw als ik dat zo zeggen mag.
Welke basishouding heeft je voorkeur? Dankbaar te zijn wil niet zeggen dat je alles voor zoete koek slikt. Dus het leven te bevragen is een basishouding. En wel één die ik voor iedereen verkies en aanbeveel.
Het leven te bevragen, gedrag te bevragen, je basishouding te bevragen, je standpunt te bevragen.
Je moet van je eigen ervaringen afhankelijk zijn. Maar indien je geen open denken of open hart bezit zullen je ervaringen beperkt zijn door waarin je gelooft en waar je voorkeuren naar uitgaan.
Iemand kan leraar of schrijver zijn, maar als niemand de technieken die in het boek gepresenteerd worden uitprobeert, zal de wijsheid ijdel zijn.

Dit geldt ook voor doorgevingen. Indien de mensen naar een doorgeving zouden luisteren en zouden proberen ernaar te leven en de informatie in de praktijk te beproeven, dan zou het niet nodig zijn meer doorgevingen over hetzelfde onderwerp te hebben. De meeste boeken zijn ook doorgegeven. Mensen zullen dit "inspiratie" noemen. En inspiratie komt van twee bronnen: angst of liefde (of een mix van beide).
Sai Baba vertelt iedereen dat lezen moet dienen om te leren, niets meer of minder. Kennis die niet in het dagelijks leven beproefd wordt is ijdel, is nutteloos.
Dus alles wat je leest is belangrijk om je bewust van te zijn. Probeer je eerlijk de informatie in je dagelijks leven te beproeven? Wijd je jezelf aan het leerproces? Wil je werkelijk als ziel tot volwassenheid opgroeien?

Volwassen te zijn hangt van leeftijd af, niet van gedrag; zo kijken we tenminste niet naar entiteiten. We kijken naar de bereidheid te leren, de diepgang van de liefhebbende natuur, de diepgang van verantwoordelijkheid nemen voor het dagelijks leven en het gedrag, de diepgang van het luisteren naar de aanwijzingen van LIEFDE en van de Ziel.
Liefde IS, maar wat is LEVEN? Indien je het antwoord weet: leef eruit, handel eruit, bevraag het ieder moment en luister naar de antwoorden. Volgende gezichtspunt graag?
Antwoorden: krijgen jullie werkelijk antwoorden? NATUURLIJK zul je ANTWOORDEN krijgen. En afhankelijk van hoe en waar je naar ze zoekt zul je ze vinden, maar de plaats waarop je naar ze zoekt bepaalt de kwaliteit ervan.
Zoek je in het dagelijks leven? Of zoek je in boeken? Zoek je in je hart? Zoek je in de stilte van je wezenheid? Is de bron buiten je? Of binnen in je ?

Nieuwsgierigheid met een stille onbevangenheid van diepte in iemands gemoed is een vorm van levenskunst. Dit is de volgende gratie van het bestaan.
En het dragen van deze gratie staat beter dan welke rok of broek of jas dan ook.

Dank je dat je dit op hebt geschreven. Dit is Ashtar die je alleen laat om je ruimte en rust te geven voor je dagelijkse taken.

Overdracht heropend.

Gisteren sprak ik over dankbarheid en de gratie van het dankbaar te leven. Vandaag behandelen we de tweede gratie: die van de nieuwsgierigheid verbonden met stille diepgang van het gemoed.

Eén van de teamleden spreekt steeds over: alles onderzoeken en het goede behouden. Ik wil daar iets aan toevoegen: het goede voor iedere belanghebber.
Want je moet het goede definiëren. Het goede in de ogen van God is het goede dat met het goddelijk plan samenstroomt, met je vrije wil, met je ziele-doel, het doel van het leven op aarde, het doel van het liefhebbende wezen dat Aarde heet, enzovoort.
En het goede van jouw bevat geen hebzucht, verzamelwoede etc. Dus de stille diepgang van het gemoed, nieuwsgierigheid en het beste voor iedere belanghebbende. En je goddelijke vonk is steeds belanghebbend, zowel als de ander wiens leven je aanraakt. Je kunt niet leven zonder iemand anders aan te raken. De lucht die je ademt bezit een identiteit, een ziel. Je gedachten beroeren degene aan wie je denkt. Alles is in beweging. Ieder deel van een seconde verander je.
Je zult zeggen: vertel mij wat! Dit heb ik al vele, vele malen eerder gehoord. Je hebt gelijk. Je hebt dit al vele malen eerder gehoord. Maar je leeft er niet naar.
De gratie van het leven met nieuwsgierigheid, stille diepgang van het wezen, en verantwoordelijkheid voor je daden. Ik zie niet veel van deze bewuste entiteiten, en in de mens is het heel zeldzaam. Dolfijnen ja, kamelen ja, vogels ook, maar mensen...

Mensen zijn zich niet bewust dat ze in het light leven. Zij zijn het licht. Zij stralen het licht uit met ieder uitdrukking van hun wezenheid. En uitdrukking geven an jezelf is eenvoudig; elke ademhaling is een uitdrukking. Iedere gedachte evenzeer.

De lichtwerkers van deze wereld zijn zich meer bewust van deze licht-expressie. Behalve als zij zichzelf beperken: door het licht te leven, de verantwoordelijkheid te leven, hun geloofssystemen te durven confronteren, hun visies, hun gewoonten, hun ego... zal tenslotte iedereen zich gewonnen moeten geven.
Veiligheid zoeken ze, maar er is geen veiligheid: niet in gedachte, geloof etc.
Veiligheid is er alleen in het durven nieuwsgierig te zijn, geen grenzen te zien bij het bevragen van het leven en haar ervaringen.
Vragen durven te stellen en tegelijkertijd zijn, onberoerd in het wezenlijke, stil en diep in het gemoed.
Het verschil is tussen het zijn en de illusies. De illusie bevragen, er doorheen zien tot in de stille onbewogenheid van de schepping waar geen beweging en geen illusie bestaat, waar alles IS.

Hoe kan je meer zijn dan je je voorstelt te zijn als je het niet aandurft alles wat je gelooft, ziet, denkt weet... te confronteren?
Dat is wat bevragen behelst. Het antwoord zal tijdelijk zijn zoals alles tijdelijk is. Maar door liefde, dankbaarheid, respect etc. in gedachten te houden zul je voorbij de plaats waarvan je droomt komen.
Het begint met één vraag en het houdt nooit op.
Maar de uitgangspunten blijven steeds gelijk.

Weet dat de gratie van het leven niet beperkt is tot twee begrippen: er zullen er meer volgen.

Tot de volgende keer, dank jullie allen voor je inspanningen, je toewijding aan het leven en je bereidheid dit te lezen met een open denken, een open hart en met bevraging in de stilte van je wezenheid.

Dit is Ashtar die voor nu afscheid neemt.

Imhal guan pateh