PP 08-03-2004, no. 2064

Are you ready for transfer?
Yes I am.
Okay here we go again.


The nature of Love is a natural Law. Every thing exists because of this Law. The law of gravitation is based on this Law. So it is very important that everybody knows this Law, loves this Law and acts on it. During coming times, people will even know how to invent mechanics like a spaceship operating by this Law.

The basic is very easy.
Everything is energy. Energy is Love. Everything in action is Love in action.

The dark side is putting Love in action against Nesara.
The light side is putting Love in action in favor of Nesara.

In either way the energy containing Nesara is building tremendously towards a nice climax.
Because Nesara is based in Love, talks about Love, Love is needed on your world, the Love Nesara brings will be accepted because of the need for it.

Depending on the amount of love for it on both sides, how it is coming will be very funny. When the love stays neutral (just as Jennifer Lee asks you all to do and to keep in focus) the implementation of Nesara would be a neutral one.
But the energy of Nesara isn't Neutral at all.

The charging of the Love energy is on both sides building and building. We all hope here that you stop and will go stay neutral while loving and working with Love energy.

It is all again talking about concepts. How do you charge the energy with which concept?
I need Nesara because of my financial problems or Nesara is the best solution for the world?
Ego colors the energies.
Energy is per definition neutral.
Real Love is at the same time talking about freedom, respect, helping, caressing, understanding.
This list isn't limited. These are just examples.

The Love Nesara is building, is charging itself and the colors are very divers.
The whole need to be one color, one magnitude of energy Love. Then nothing can stop it. Now we are waiting which color the Love will be.
It is your decision, your free will. The color will be your choosing. And eventually everybody on Earth will go with the flow of this color.

The color makes the flow. It is just a part of our broadcast system. Color is the language of Love.
Now you ask me about Music. Music isn't a language. Music is color put into a feeling.
A color broadcasting gives a response. This response and the broadcasting itself give the music. That's why sound is important. Sound is the answer to color, but is also the way of broadcasting it / sending it out to you.

Either you will react on colors of the sound of the broadcasting or the sound of accepting this specific Love by your being. And while accepting the color by making your own music, you are radiating your own color, your own specific form of Love back to the source of the Love.
This makes the whole universe a concert in music, a living painting in color and unique in its existence.
That's why everybody of us is unique. Only you and me can answer the Love in the way you or I do.
This is all this moment. Enough about colors and music. Play and act on it, try to feel your understanding.

(Goodbye for now
Transmission closed.

Shall we start again.
Yes please.
)

We were talking about Love, the color of Love and the way of broadcasting / sending it through the universe. I already told that these are correlated with each other. If you have one, you will have also the other, and your response will be there too.

It goes also the other way around. If you send Love in a specific color on the wavelength of a specific music then you will get an answer back, with a sound, a color. Your Love answer. This way Love makes it possible to communicate both ways.

If you know this, you can put it into action. So you should be careful which sound you make, which sound you are humming, which vibration you are thinking (is also a sound). The thoughts you are thinking are a song sung by you. Is this the song you like to sing? Or do you like to sing your Souls song? Or song of Freedom, Respect, Joy? Al these are colors of Love. So we are talking Love right now.

But more important, which color do you prefer? Is that the color of your Love, your being into Action?
Do you wear your color? Do you act with colors, live with colors? Your aura is an impression who you are in colors. Somebody is also able to know you by the song you sing / act.

But most important, which Love are you seeing? Which love are you acting? Which love are you molding into concepts? Yes again I come back on concepts, ego, fear and being free of these limitations.
Life is too beautiful to mold it into a concept.

Rescuing you from your concepts is a task we are doing right now. That's why we are in your neighborhood. But you can make it easier for us and for you. Watch your colors, live your Love dream, sing your highest song. I am not talking about the high notes in your song, but the highest one you can imagine, your celestial song of Love of who you are.

If whole earth is singing this song of true Love for its existence, the source of Love, than you are free and we are free, to move to another part of the galaxy or universe, to do our next job, and may-be you are willing to join us, and sing your song with us to another part of this beautiful creation which Love made for us, as being us, so we can sing back the glory of the Love we feel for Love.

With this thought about the Law of Love, I will leave you for now to think about everything. You all are dearly loved by us and the Love which stands for the Creator, the beginning and the ending, and Love never fails or dies.
All are just concepts / illusions, what remains is Love, we are part of it.

Transmission closed for today, have a good day, on which Love can stall its blessings to all of you.

Goodbye,
Asthar


Vredespaleis 8 maart 2004, transmissie nummer 2064

Ben je gereed voor de overdracht?
Ja, dat ben ik.
Goed, daar gaan we dan opnieuw.

De aard van Liefde is een Natuurwet. Alles dat is bestaat dankzij deze Wet. De zwaartekrachtwet is gebaseerd op deze Wet. Het is dus heel belangrijk dat iedereen die Wet kent, die Wet bemint en er naar handelt. In de komende tijd zullen mensen zelfs weten hoe de mechanica van bijvoorbeeld een ruimteschip dat volgens deze Wet werkt, uitgevonden moet worden

Het uitgangspunt is heel eenvoudig.
Alles is energie. Energie is Liefde. Alles in actie is Liefde in actie.

De duistere kant brengt Liefde in actie tegen Nesara.
De lichte kant brengt Liefde in actie voor Nesara.

Op beide manieren wordt de energie die Nesara bevat bijzonder sterk opgebouwd in de richting van een prachtig hoogtepunt.
Omdat Nesara op Liefde gebaseerd is, over Liefde spreekt, en Liefde nodig is op jullie wereld, zal de liefde die Nesara brengt aangenomen worden: vanwege de behoefde daaraan.

Afhankelijk van de hoeveelheid liefde ervoor, komend van beide kanten, zal de manier waarop het komt erg grappig zijn. Als de liefde neutraal blijft (precies wat Jennifer Lee jullie allen vraagt te doen en daarop gericht te zijn) zou de implementatie van Nesara ook neutraal zijn.
Maar de energie van Nesara is allerminst Neutraal.

De lading van de Liefdesenergie wordt aan beide kanten opgebouwd en opgebouwd. Hier hopen wij allen dat jullie zullen stoppen met polariseren en neutraal zult blijven als je liefhebt en met Liefde-energie werkt.

Opnieuw gaat hier alles over uitgangspunten. Hoe laadt je de energie met welk concept?
?Ik heb Nesara nodig wegens mijn financiële problemen' of ?Nesara is de beste oplossing voor de wereld'?
Het Ego kleurt de energieën.
Energie is ?per definitie' neutraal.
Werkelijke Liefde gaat op hetzelfde moment over vrijheid, respect, hulp bieden, liefkozen, begrijpen. De lijst is zonder einde; dit zijn slechts voorbeelden.

De liefde die Nesara bouwt laadt zichzelf op, en de kleuren zijn zeer verschillend.
Het geheel dient van één kleur te zijn, van één grootheid van energie-Liefde. Dan is er niets dat het kan tegenhouden. Nu wachten we af wat voor kleur Liefde er zal komen.
Het is jullie beslissing, jullie vrije wil. De kleur wordt door jullie gekozen. En tenslotte zal iedereen op Aarde met de stroom van deze kleur gaan meebewegen.

De kleur bewerkt de stroom. Het is maar één deel van ons zendsysteem. Kleur is de taal van Liefde.
Nu vraag je me naar Muziek. Muziek is geen taal. Muziek is kleur die in een gevoel is vertaald.
Een kleurenuitzending geeft een antwoord. Dit antwoord en de uitzending zelf geven de muziek. Daarom is geluid belangrijk. Geluid is het antwoord op kleur, maar het is tevens de manier om het te verspreiden / naar jullie uit te zenden.

Ofwel je reageert op de kleuren van het geluid van de uitzending ofwel op het geluid van de acceptatie door je wezenheid van deze specifieke Liefde. En terwijl je de kleur aanvaardt door je eigen muziek te maken, straal je je eigen kleur, je eigen specifieke vorm van Liefde terug naar de bron van de Liefde.
Dit maakt van het hele universum één muzikaal concert, een levend kleurenschilderij, uniek in zijn bestaan. Daarom is ieder van ons uniek. Alleen jij en ik kunnen de Liefde beantwoorden op de manier waarop jij en ik dat doen.
Dit is alles voor nu. Genoeg over kleuren en muziek. Speel ermee en handel ernaar; probeer je begrip ervan te voelen.

(Voor nu: tot later. Overdracht gesloten.

Zullen we weer beginnen? Ja, graag.)

We spraken over Liefde, de kleur van Liefde en de manier van verspreiding / het uitzenden door het hele Universum. Ik vertelde al dat deze onderling gecorreleerd zijn. Als je het ene hebt dan heb je het andere ook, en zal je antwoord er ook zijn.

Het werkt ook andersom. Wanneer je Liefde in een specifieke kleur uitzendt op de golflengte van een specifiek stuk muziek dan zul je een antwoord terugontvangen met een geluid en een kleur: jouw Liefde-antwoord. Op deze wijze maakt Liefde het mogelijk in beide richtingen te communiceren.

Als je dit weet kun je het activeren. Je moet dus voorzichtig zijn met welk geluid je maakt, welk geluid je neuriet, welke vibratie je denkt (dat is ook geluid). De gedachten die je denkt zijn een lied dat jij zingt. Is dat het lied dat je graag zingt? Of zing je liever het lied van je Ziel? Of liederen van Vrijheid, Respect, Vreugde? Dat zijn allemaal Liefde-kleuren. Dus praten we nu over Liefde.

Maar, nog belangrijker: welke kleur heeft je voorkeur? Is dat de kleur van jouw Liefde, van jouw wezen in aktie? Draag je die kleur? Handel je met kleuren, leef je met kleuren? Je aura is een indruk van wie je bent in keuren. Iemand kan weten wie je bent door het lied dat je zingt / doet.

Maar het belangrijkste is: welke kleur zie je? Welke liefde bewijs je? Welke liefde vorm je tot concepten? Ja, ik kom weer terug op concepten, ego, angst en vrij te zijn van deze beperkingen.
Het leven is veel te mooi om in een concept te worden omgevormd.

Jullie uit je concepten te redden is een taak die we thans uitvoeren. Daarom zijn we in jullie omgeving. Maar je kunt het eenvoudiger voor ons en voor jezelf maken. Kijk naar je kleuren, leef je Liefdesdroom, zing je hoogste lied. Ik heb het niet over de hoge noten in je lied, maar over de hoogste die je je kunt voorstellen: jouw hemelse Liefdeslied over wie jij bent.

Indien de hele Aarde dit lied zingt van ware liefde voor haar bestaan, de bron van Liefde, dan zijn jullie vrij en zijn wij vrij naar een ander deel van de melkweg of van het Universum te reizen, onze volgende taak aan te pakken; en wellicht willen jullie je bij ons aansluiten en met ons je lied zingen voor een ander deel van deze prachtige schepping die de Liefde voor ons gemaakt heeft, zijnde wie en zoals we zijn; dus kunnen we de glorie van de Liefde terug zingen die we voor de Liefde voelen.
Met deze gedachte over de Wet van Liefde zal ik jullie nu alleen laten om over alles na te denken. Jullie allen worden dierbaar geliefd door ons en door de Liefde die voor de Schepper staat, het begin en het einde, en Liefde faalt noch sterft ooit.

Alle dingen zijn maar concepten / denkbeelden / illusies; wat overblijft is Liefde, waar wij deel van zijn.

Overdracht gesloten voor vandaag; heb een goede dag waarop Liefde haar zegeningen op jullie allen kan doen neerdalen.

Goedendag.
Ashtar.