P.P. March 8, 2004 no. 2068

This is Asthar , are you ready to transfer?

The first lesson of today was about Love, the very basics.
The second lesson of today is about Gratitude.

Gratitude is an important lesson for everybody, including me. While I am working with you, giving you directive orders, I am at the same moment I am teaching you a tough lesson, grateful that you are willing to listen.

Immanuel said once: lots are called, but a few answer. This is the same situation. Lots can hear the call, but a few answer. This few have a lot to be grateful about. Everybody has a lot to be grateful about. But the people who listen to the call, a bit more.
When you listen to your soul call, the soft singing inside you. You are going to be guided. This is a thing to be grateful about.

But there is more to be grateful about. The merrily fact that you are living in a body, in the circumstances you are living in, the possibility to be of service to the divine order, to live in the right spot, the right place, with the right lessons learned already, otherwise you won't be here reading this, writing this.
If you love everything in your live, you are grateful that these things are in your live.

It is just the counterpart of the same Love.
To love is to be grateful.

If you are not grateful for something, then you don't love that thing. So you have a perfect device to see how much your love has extended, and what you need to learn to love.
If you are complaining, the same question has to stir your mind. Do I love this, properly not, so what is with holding me for loving this?

I am not talking about loving everything in your center of being, loving yourself but not taking responsibility for your life, your loving. Loving is acting. But that will follow later in this transmission.

So every inch of annoying, complaining, anger suggest that you don't love yourself and your world. Otherwise you would be grateful.

You people say: I love this person, but he has his own responsibility to do his thing, and if he is not doing his thing, it is his way, he will reap his own harvest.
If you're living on a farm with water, and your neighbor doesn't have water, then it depends on you if he starves or has a nice harvest. He can plant, he can weed, he can harvest, he can cry, pray to God, but if you are not willingly giving him the much needed water. He can't carry his responsibility because you are not helping him. O yes, you love him dearly, but he should take care of his own business. Loving in that occasion is not enough. Loving into action, being grateful to be able to help.

The same in your world is about information. Oh, everybody knows the value of sharing. But not information when you can make money of it. So the rest of the world starves to death, while you are just loving yourself, your family, your country, your neighbors, but loving to help others, being grateful to have the opportunity to share?

Real LOVE with capitals has this, it contains everything. It sings about respect, helping, sharing. We talked about it before. But loving means so much more then you can imagine. This is the job of the world today, what is the meaning of truly loving each other and yourself?

Okay, back to gratitude.
When you are really loving your neighbor as yourself. Then you are grateful for every possibility to respect yourself, your neighbor, to be of help (not by taking over responsibility) but sincerely helping with respect.

Gratitude is the normal response of loving. You love the opportunities, the others and you thank them for being in your life. It is that simple.
Gratitude is therefore a grace. It is a graceful way of being.

It doesn't imply that you have to take everything the other is doing without love and respect in their hearts. No, it simply says, you are grateful for every living experience of being able to put your love to the test. Nothing more, nothing less.

So to measure for yourself how your love is growing, just measure your gratitude. But most of all look at your gratefulness to be able to help. Loving is taking responsibility when needed, letting go when it requires not to interfere, and be of love at the same time in every situation.

Gratitude, or gratefulness, is a grace you can distinguish, you see it very easily if a person has this virtue. But you need to practice it every day of the week.

I can talk a lot about loving, gratitude, saying thank you to others and yourself. But most important is to do it. With only talking you don't give in to the experience.
With loving, lovely sharing (as part of your being grateful for your ability to give because you have something to give), loving respect for the path of the other you can see the God in yourself and in others.

If you are afraid of giving too much and getting less to give to others, you don't know the word sharing. Sharing means giving yourself an equal part of everything you give another. And if everybody shares, the giving and receiving are becoming a party for all the attendants. And you both are happy and grateful for the opportunity to share.

It all depends on the openness of a person, the amount of gratitude to get the loving in working order.
Loving is both ways in one person. Love and Gratitude are the same. You can't be grateful about something you don't love, and you can't be loving something you aren't glad about that this thing is in your life.

So considering Love in your life, you consider Gratitude in your life. And if you want to increase this in your life, you put it in action. Then you choose to share it, to respect, to help another out, to explain, to be an example, to work for it.

Gratitude is an inner riches you need to share to get it even bigger in your life. And it starts with sharing by saying good afternoon to somebody in the shop or something else very easy down to earth approach.

Gratitude is always noticed. If you have a job without liking it, you better quit or start to be grateful about it, otherwise they are going to fire you.
Life is just expanding towards love by gratitude or towards fear because of the complaining or something else.

Which way you choose is your decision. But not taking a decision is a decision in itself. Be grateful for what a cup of life rewards you are drinking at this moment. You made it yourself by your attitude, so better choose for gratitude.

This is Asthar saying goodbye for this evening. Life is.
With love,
Asthar


Vredespaleis 8 maart 2004, transmissie nummer 2068

Hier is Ashtar; ben je gereed voor de overdracht?

De eerste les van vandaag ging over Liefde, de zuivere basisbegrippen.
De tweede les van vandaag gaat over Dankbaarheid.

Dankbaar zijn is een belangrijke les voor iedereen, ook voor mij. Terwijl ik met jullie werk en jullie orders geef om uit te voeren ben ik, op hetzelfde moment dat ik jullie een pittige les leer, dankbaar dat jullie willen luisteren.

Immanuel zei eens: velen zijn geroepen maar weinigen geven antwoord. Nu zien we dezelfde situatie: velen kunnen de oproep horen, maar er antwoorden er slechts een paar. Deze paar mensen hebben een heleboel om dankbaar over te zijn. Iedereen heeft veel om dankbaar voor te zijn. Maar de mensen die naar de roep luisteren hebben nog wat meer.
Als je luistert naar je ziele-roep, het zachte zingen binnenin je. Je zult geleid worden. Dit is iets om dankbaar over te zijn.

Maar er is meer om dankbaar over te zijn. Het heerlijke feit dat je in een lichaam leeft, in de omstandigheden waarin je leeft, de mogelijkheid de goddelijke orde van dienst te zijn, op de juiste plaats, de juiste stek te leven, met de lessen die je al geleerd hebt (anders zou je hier niet zijn om dit te lezen / schrijven). Indien je van alles in je leven houdt ben je dankbaar dat deze dingen deel van je leven uitmaken.

Het is slechts een bijbehorend deel van dezelfde Liefde.
Liefhebben is dankbaar zijn.
Indien je ergens niet dankbaar voor bent, dan houd je er ook niet van. Je beschikt dus over een perfect middel om te zien hoe ver je liefde zich uitstrekt, en wat je moet leren om lief te hebben.
Indien je klaagt moet dezelfde vraag je denken oprakelen: heb ik dit lief? Duidelijk niet, dus wat houdt me tegen het te beminnen?

Ik heb het niet over liefhebben van alles in het midden van je wezenheid, of over van jezelf te houden zonder verantwoordelijkheid voor je leven en je wijze van liefhebben te nemen. Liefde is handelen. Maar daarover gaat het later in deze overdracht.

Dus ieder stukje ergernis, klagen of boosheid suggereert dat je jezelf en je wereld niet liefhebt. Anders zou je dankbaar zijn.

Jullie zeggen: ik houd van die persoon maar hij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid te doen wat hij moet doen, en als hij dat niet doet dan is dat zijn weg en zal hij zijn eigen vruchten daarvan plukken.
Indien je op een boerderij met water leeft en je buurman geen water heeft, dan hangt het van jou af of hij verhongert dan wel een mooie oogst heeft. Hij kan planten, wieden, oogsten, huilen, tot God bidden, maar als jij niet bereid bent hem het zo nodige water te geven kan hij zijn verantwoordelijkheid niet volvoeren omdat jij hem niet helpt. O ja, je houdt heel veel van hem, maar hij moet voor zijn eigen onderhoud zorgen. Bij deze gelegenheid is liefhebben niet voldoende. Liefhebben tot actie: dankbaar zijn te kunnen helpen.

Het is precies zo in jullie wereld met informatie. O ja, iedereen weet van de waarde van het delen. Maar niet de informatie waar je geld uit kunt slaan. Dus de rest van de wereld verhongert terwijl jij gewoon lekker van jezelf, je familie, je land, je buren... houdt, maar graag anderen helpen en dankbaarheid voor het in de gelegenheid zijn die informatie met anderen te delen?

Echte LIEFDE met hoofdletters bevat dit; het bevat alles. Het zingt over respect, helpen, delen. We hebben het er eerder over gehad. Maar liefhebben betekent nog zoveel meer dan je je voor kunt stellen. Dit is de taak van de wereld van vandaag: wat is de betekenis van waarachtig elkaar en jezelf lief te hebben?

Goed, terug naar dankbaarheid.
Stel dat je echt je buurman liefhebt als jezelf. Dan ben je dankbaar voor iedere mogelijkheid jezelf, je buurman te respecteren, hulp te kunnen bieden. Niet door verantwoordelijkheid over te nemen maar door oprecht, met respect hulp te bieden.

Dankbaarheid is het gewone antwoord op liefhebben. Je houdt van de mogelijkheden en de anderen... en jij dankt hen ervoor dat ze in je leven verschenen zijn. Zo eenvoudig is het.
Dankbaarheid is daarom een gunst. Het is een gracieuze wijze van zijn.

Dat betekent niet dat je alles wat anderen zonder liefde en respect in hun harten doen, maar gewoon moet accepteren. Nee, er staat alleen dat je dankbaar bent voor iedere levende ervaring van de gelegenheid tot het beproeven van je liefde.
Niets meer, niets minder.

Dus om voor jezelf te meten hoe je liefde groeit, meet je slechts je dankbaarheid. Maar kijk vooral naar je weldadige dankbaarheid voor het in de gelegenheid zijn te helpen. Liefhebben is verantwoordelijkheid nemen waar en indien nodig, laten gaan wanneer inmenging niet gewenst is en op hetzelfde moment liefdevol te zijn in iedere omstandigheid.

Dankbaarheid of weldadigheid is een gunst die je kunt onderscheiden; je kunt heel eenvoudig zien of iemand deze deugd bezit. Maar je moet je er iedere dag van de week in oefenen.

Ik kan veel spreken over liefhebben, dankbaarheid, "dank je" te zeggen tegen anderen en jezelf. Maar het belangrijkste is het te doen. Door slechts te praten geef je niet toe aan de ervaring.
Door lief te hebben, liefdevol te delen (als onderdeel van je dankbaar zijn voor je mogelijkheid te geven omdat je iets hebt te geven) en liefdevol respect voor het pad van de ander te voelen... kun je de Godheid in jezelf en anderen waarnemen.

Indien je bang bent te veel te geven en te weinig te krijgen om aan anderen te geven, dan ken je het woord "delen" niet. Delen betekent dat je jezelf een gelijk deel toekent van alles wat je een ander geeft. En indien iedereen deelt wordt het geven en ontvangen een feest voor alle deelhebbers. En dan zijn jullie beiden blij en dankbaar voor de gelegenheid tot delen.

Alles hangt af van de openheid van de persoon, van de hoeveelheid dankbaarheid om het liefhebben aan het werk te zetten.
Liefde werkt in een mens naar beide kanten. Liefde en Dankbaarheid zijn gelijk. Je kunt niet dankbaar zijn voor iets dat je niet liefhebt, en je kunt niet iets liefhebben waarover je niet blij bent dat het in je leven is.

Dus om naar Liefde in je leven te kijken, kijk je naar Dankbaarheid in je leven. En als je dit in je leven wilt vergroten, dan stel je het in werking. Dan kies je ervoor het te delen, te respecteren, anderen uit de brand te helpen, uit te leggen, een voorbeeld te zijn, ervoor te werken.

Dankbaarheid is een innerlijke rijkdom die je moet delen om het in je leven nog groter te laten worden. En het begint met delen door "goedemiddag" te zeggen tegen iemand in de winkel, of iets anders als heel eenvoudige concrete, praktische benadering.

Dankbaarheid wordt altijd opgemerkt. Indien je een baan hebt die je niet aanstaat kun je maar beter ontslag nemen of er dankbaar voor worden; anders zullen ze jou ontslaan.
Het leven breidt zich uit in de richting van liefde door dankbaarheid, of in de richting van angst vanwege klagerigheid of iets anders.

Welke weg jij kiest is jouw beslissing. Maar geen beslissing nemen is ook een beslissing. Wees dankbaar voor welk een beker vol levensbeloning je op dit moment drinkt. Je hebt het zelf zo gemaakt door je houding, dus is het beter voor dankbaarheid te kiezen.

Dit is Ashtar die voor deze avond afscheid neemt. Leven IS.
Met liefde,
Ashtar.