PP march 7, 2004, transmission no. 2063

 

All of you in the team have had a hard time in the world. I am not saying that this is going to end soon. The hard time in the world will change. You will be having a hard time for the world, making all the changes possible. Hard times when the outer world is pulling for your attention, for your appearance in TV shows or something like that.

Especially when everything pulls at you, you have to be centered within yourself. The maya of everyday life will take you to nowhere. And you don't want to be there. To be inside yourself is the place you want to be. It is important to be there where you want to be. There is your strength, there is your vision, there is your goal, there is your help, there is all.

Outside is an illusion, a very helpful illusion, but not the one you want to stay in for the rest of your life. Life will be changing, making a very hard demand on the first frontiers people, to explain, to guide, to heal, to love. That isn't the hardest task. What about the people who will have a hard time to make the adjustments needed after the announcement. What about the structure of the way of living in the world, what about the belief systems, the viewing regarding the women, the muslim, regarding animals (not having a soul and feelings), what about the plants (not having a soul and feelings), the insects, the rocks and stones (again not having a soul and feelings) in most common view of life.
Who in the world is thinking about playing homage to the dwarfs, the elves, the spirits of the cities, the spirits of the forest, the spirits of a river, don't they have body's, feelings, souls, purpose, hurtings form neglecting, abuse, wounds of slaughter?

Love is the only answer we can give to each other and this includes the elves, the dwarfs, the spirits of nature, the animals.

The world is much more then you can imagine right now. But without knowing them, without loving them, without seeing them, without feeling them, you are still responsible for them. And responsible for not knowing them, not seeing them, not feeling them. Being human is a big responsibility, not only for yourself as a soul, and your growth towards God, but also for everything in your neighborhood.

Everything needs to be loved. I repeat everything needs to be loved. The anger in a child needs to be healed as the hurts a cat has from abuse by a human or dog.

Love and Life (which are similar and can be used to mention the same source, the same value, the same beginning) runs through everything, are the same everywhere. So there is no difference between you and the rest. The only difference there is, is the one you make. The only difference exist in your conception of the world. The only thing matters, is how much you love yourself and how much you expand this love towards yourself outside of you. And in matter of fact there is no outside of you.

But first you have to be inside yourself to feel the source of everything. And this is the responsibility for the coming time, be inside you and love. Feel the center and act from within to the outside.

Keep an eye on yourself, how can you be an example, an image for the rest of the world when you treat yourself as unworthy, unloving. As I already have asked: are you free, my dears? Free to be what ever you can be, more then you dream to be? Free to love yourself and to put this love in action, in loving yourself in the outer world?

Loving is the answer, and by love Nesara will come, and in love Nesara shall be received by the world, and loving is what it is all about.
Let love be your guidance in this coming time, and be careful not to be overcome with the outer world, what ever happens to the world, even the announcement of Nesara, stay in love and stay in your center. Let the connection of your soul, the love connection with the Source, be your guidance in the coming time.

That is all that matters.

Thank you for your time and effort and your willingness to listen to these messages,

Connection out.

This is Asthar saying goodbye.

Goodbye


Vredespaleis 7 maart 2004, overdracht nummer 2063

Ieder van jullie in het team heeft het moeilijk gehad in de wereld. Ik zeg niet dat dit spoedig over zal zijn. De moeilijke tijd voor de wereld zal veranderen. Jullie zult het moeilijk hebben voor de wereld, met het mogelijk maken van alle veranderingen. Moeite als de uiterlijke wereld aandringt voor jullie aandacht, voor jullie verschijning in TV-shows en zulke dingen meer.

Juist wanneer alles aan je trekt moet je in jezelf gecentreerd zijn. De "waan van de dag" voert je nergens. En daar wil je niet zijn. In jezelf te zijn is de plaats waar je zijn wilt. Het is belangrijk daar te zijn waar je zijn wilt. Daar is je kracht, daar is je visie, daar is je doel, daar is je hulp, daar is alles.

De buitenwereld is een illusie, een uiterst behulpzame illusie weliswaar, maar niet één waar je de rest van je leven in wilt slijten. Het leven zal veranderen en heel veel vergen van de mensen van het eerste uur: uit te leggen, te leiden, te helen, lief te hebben. Dat is nog niet de zwaarste taak. Wat te zeggen over al die mensen die het, na de aankondiging, heel moeilijk zullen hebben de noodzakelijke aanpassingen door te voeren? Wat te zeggen over de structuur van de manier van leven in de wereld, wat over de geloofssystemen, de standpunten over de vrouw, de moslims, de dieren (die geen ziel en geen gevoel zouden hebben); wat over de planten (die geen ziel en geen gevoel zouden hebben), de insekten, de rotsen en de stenen (die evenmin ziel noch gevoel zouden hebben) in de meest voorkomende levensvisie.
Wie op aarde denkt eraan de dwergen, de elven, de geesten van de steden, de geesten van het bos, de geesten van een rivier eer te bewijzen; hebben zij dan geen lichamen, gevoelens, zielen, doeleinden; of pijn wegens verwaarlozing of misbruik; of wonden wegens slachtingen?

Liefde is het enige antwoord dat we elkaar kunnen geven, en daarbij horen ook de elven, de dwergen, de natuurgeesten en de dieren.

De wereld is veel groter, veel meer dan je je nu voor kunt stellen. Maar zonder ze te kennen, zonder van ze te houden, zonder ze te zien, zonder ze te voelen, ben je niettemin verantwoordelijk voor hen, alsmede verantwoordelijk voor je niet-kennen, niet-zien en niet-voelen. Mens zijn is een grote verantwoordelijkheid, niet alleen voor jezelf als een ziel en voor je groei naar God, maar ook voor alles in je omgeving.

Alles heeft behoefte bemind te worden. Ik herhaal: alles heeft behoefte bemind te worden. De boosheid in een kind moet geheeld worden, zowel als de pijn die een poes heeft van misbruik door een mens of een hond.

Liefde en Leven (die hetzelfde zijn en gebruikt kunnen worden om dezelfde bron, dezelfde waarde, hetzelfde begin aan te duiden) stromen door alles heen, zijn overal gelijk. Dus is er geen verschil tussen jou en de rest. Het enige verschil is het verschil dat jij maakt. Het enige verschil bestaat in de opvatting over de wereld. Het enige wat van belang is, is de vraag hoe veel je van jezelf houdt en hoeveel je van deze liefde voor jezelf naar buiten toe spreidt. En in werkelijkheid bestaat er geen "buiten je".

Maar eerst moet je in jezelf zijn om de bron van alles te voelen. En dit is de verantwoordelijkheid voor de komende tijd: wees binnen in jezelf en heb lief. Voel het centrum en handel van binnen naar buiten.

Houd een oogje op jezelf. Hoe kun je nu een voorbeeld zijn, een beeld voor de rest van de wereld, wanneer je jezelf als onwaardig, liefdeloos behandelt? Zoals ik al eerder gevraagd heb: zijn jullie vrij, mijn geliefden? Vrij om te zijn wat je ook maar zijn kunt; meer dan waarvan je droomt te zijn? Vrij om van jezelf te houden en deze liefde in aktie om te zetten; vrij in het houden van jezelf in de buitenwereld?

Liefhebben is het antwoord, en door liefde zal Nesara komen, en in liefde zal Nesara door de wereld ontvangen worden, en liefde is het enige waar het over gaat.
Laat liefde je richtsnoer zijn in de komende tijd, en wees voorzichtig je niet door de buitenwereld te laten bevangen. Wat er ook maar met de wereld gebeurt, zelfs al is het de aankondiging van Nesara: blijf in de liefde en blijf in je centrum. Laat de verbinding van je ziel, de liefdebinding met de Bron, in de komende tijd je richtsnoer zijn.

Dat is het enig belangrijke.

Dank je voor je tijd en inspanning en je bereidheid naar deze boodschappen te luisteren.

Dit is Ashtar die gedag zegt.

Overdracht voltooid.