March 7, 2004, Shakara speaking

 

THIS IS SHAKARA, DAUGHTER OF ASHTAR AND OF HELENA OF THE STARSHIP CAPRICORN.

I GREET ALL YOU COMMANDERS THAT COMPRISE GROUND CONTROL.

THIS IS THE FINAL HOUR AS IT WERE TO WRAP UP ALL UNFINISHED BUSINESS IN REGARDS TO YOUR MISSIONS.
WE SEND UNTO YOU IN THIS HOUR AN OPEN DISPLAY OF OUR LOVE FOR YOU. WE KNOW THE JOURNEY HAS BEEN TEDIOUS FOR YOU. WE DESIRE THAT YOU ENVELOPE YOURSELVES IN THE VERY LOVE AND JOY THAT WE WALK IN EACH AND EVERY MOMENT.

I COME TO TELL YOU THAT IN THIS GREAT HOUR THERE LIES WITHIN EACH OF YOU THAT GREAT RESERVOIR OF LOVING JOY THAT REACHES FAR BEYOND THE CAPACITY THAT YOU HAVE THUS FAR REALIZED EXISTS WITHIN YOUR BEING. YES, WITHIN YOUR BEING LIES THE VERY ESSENCE WITHIN THE TOUCH OF YOUR WORDS THAT YOU SPEAK AND WITHIN THE TOUCH OF YOUR HANDS THAT REACH OUT, THE ESSENCE OF HEALING VIRTUE THAT WILL TRANSMUTE UPON CONTACT. I REPEAT YES, A HEALING VIRTUE IN YOUR WORDS AND IN YOUR HANDS.

THE KEY TO THIS IS THAT YOU MUST RELEASE AND DISPERSE IT. WHAT I AM SAYING TO YOU IS INDEED SO BUT YOU MUST KNOW THAT IT IS SO AND ACT UPON THAT PREMISE. THIS IS THE PERSONAL WORK THAT SPOKE OF IN A PREVIOUS TRANSMISSION THAT WE DESIRE TO ASSIST YOU WITH.

YES IT HAS ALREADY BEGUN AND THIS IS THE HOUR THAT IT IS NEEDED THE MOST.
YES THE LOGISTICS AND THE TECHNICAL DETAILS OF YOUR MISSION DO REMAIN IMPORTANT, YES, AND ATTEND TO THEM YOU MUST AS YOU HAVE, BUT THE CALL OF THE HOUR IS WHAT I AM SPEAKING TO YOU OF AT THIS MOMENT AND WE ASK THAT YOU MAKE IT OF THE UTMOST PRIORITY IN THE FURTHERANCE OF YOUR MISSION.

WHAT YOUR PLANET NEEDS THE MOST IN THIS HOUR IS LOVE, OH SO MUCH LOVE AND THIS WILL BE THE KEY TO THE TRANSITION THAT YOU SEEK AND UPON THE SETTING OF YOUR SIGHTS TO THIS KEY WILL BRING THE EMBARKMENT OF NEW BEGINNINGS.

SHAKARA OUT.


7 maart 2004, hier spreekt Shakara

Dit is Shakara, dochter van Ashtar en Helena van het sterrenschip Capricorn (Steenbok)

Gegroet, commandanten die de grondbasis vormen.

Dit is het laatste uur om als het ware alle onvoltooide aangelegenheden met betrekking tot jullie missies af te ronden en op te ruimen.
Dit uur zenden we jullie een open uitbeelding van onze liefde voor jullie. We weten dat de reis voor jullie niet gemakkelijk was. Wij wensen dat jullie jezelf zult hullen in dezelfde liefde en vreugde waarin wij voortdurend en op elk moment verkeren.

Ik kom jullie vertellen dat, op dit grootse moment, er in ieder van jullie een groot reservoir van liefhebbende vreugde ligt. Een groot reservoir, dat ver uitstijgt boven de capaciteit die je tot dusver in jezelf gerealiseerd hebt, bestaat binnen je wezenheid. Ja, binnen je wezenheid ligt nu juist de essentie; binnen de aanraking van de woorden die je spreekt en binnen de aanraking van je handen die zich uitstrekken ligt de essentie van de genezende kracht, die zal transmuteren zodra er kontakt is. Ja, ik herhaal: een genezende kracht in je woorden en handen.

De sleutel hiertoe is dat je het moet loslaten en verspreiden.Wat ik tegen jullie zeg is waar, maar jullie moeten zelf weten (de kennis bezitten) dat het zo is, en handelen op basis van dat uitgangspunt. Dit is de persoonlijke arbeid waarover gesproken werd in een voorafgaande doorgave, een arbeid waar we jullie mee willen bijstaan.

Ja, het is al begonnen, en dit is het uur dat het het hardst nodig is. Ja, de logistiek en de technische details van je missie zijn en blijven belangrijk, ja, en geef ze de aandacht die ze nodig hebben, maar: de oproep van het uur is waarover ik op dit moment met jullie spreek, en we vragen van jullie dat je dit tot de hoogste prioriteit maakt bij de verdere vervulling van je missie.

Liefde is wat je planeet in dit uur het meest nodig heeft; oh zo veel liefde... en dit zal de sleutel zijn tot de overgang die jullie verlangen... en het richten van jullie blikken op deze sleutel zal de aanvang van de nieuwe uitgangspunten teweeg brengen.

Shakara uit.