This is Asthar speaking - This is transmission nr. 2058 for ground crew peace palace activists.

In the beginning you manifested a law, a team, a purpose. - Now it is time to start doing much more then spreading the news. You need to know your joys, your capacities, your contracts. You must revere your life and your longings.

Do you want to live your unknown but longed for dream?

In the beginning you need to get to know each other, just as you need to get to know me. Only in trust we can work together. Please trust me. We are working for the highest goal we can imagine.

Life, love, trust, friendship and a beautiful earth on which heaven can be manifested. In the coming times, much needs to be done for this purpose. Much needs to change, much needs to be loved and be freed of pain, fear, loneliness. Much needs to be cleared, cleaned, healed, inside of you and outside of you.

If you ask what you can do for helping in this coming process I will like to tell you a story of 2 helping hands, a loving heart and a mind willingly to accept guidance from his soul. This combination can do almost everything according to the highest good for everybody.

But first, while time is short at hand, we ask you to see if there is any residue left of fear, mistrust, anger, ego and misplaced loyalties. I ask you in the name of the whole universe to make sure you are free of these concepts.

We need courageous people. We know you have grown in the last few month's. We saw the changes you all made in your life to be all you can be.
Now we ask you to be more then you ever can imagine to be. Believe, feel, act if you were us, you were God., which indeed you are.

(Cat interrupting message, zero out. --- Being back on wavelength again)

God does handle with purpose, with love and understanding. Be like him, act like him, see him in yourself and around you with every breath you take.
Let yourself be free, let yourself be like him.

Accept the guidance, love and responsibility you all carry for being at the peace palace for the world. Make that difference and take it along with you through your daily life.

Thank you for your time, your efforts and your dedication to do what is best for the world.

Mission has to begin with you in your daily lives. Others will follow your lead. Go with the flow, act your beliefs out of your system, and just be.
While running out of time, there is much to be achieved, much to be accomplished, much to be transformed. Live as your highest level of who you are.

I am Asthar speaking to you, and I thank you all for who you are.

Transmission finished.


Ashtar spreekt hier - Bericht 2058 voor het grondpersoneel: de Vredespaleis activisten.

In het begin manifesteerden jullie een wet, een team, een doel. - Nu is de tijd gekomen veel meer te gaan doen dan alleen nieuws verspreiden. Jullie moeten je vreugden, je capaciteiten, je levenscontracten leren kennen. Jullie moeten je leven en je aspiraties eerbiedigen.

Wil je je ongekende maar diep begeerde droom bewust gaan leven?

In het begin moeten jullie elkaar leren kennen, zoals jullie ook mij moeten leren kennen. Alleen in vertrouwen kunnen we samenwerken. Vertrouw me, alsjeblieft. We werken voor het hoogste doel dat we ons maar kunnen voorstellen.

Leven, liefde, vertrouwen, vriendschap en een prachtige aarde waarop de hemel gemanifesteerd kan worden. In de komende tijden moet er veel gebeuren voor dit doel. Veel met veranderen, veel moet met liefde omvat en van pijn, angst en eenzaamheid bevrijd worden. Veel moet verhelderd, verschoond en genezen worden, binnen zowel als buiten jullie.

Als jullie vragen wat je doen kunt om aan dit komende proces bij te dragen, dan wil ik jullie graag een verhaaltje vertellen over twee helpende handen, een liefhebbend hart en een denken dat bereid is leiding van de ziel te aanvaarden. Deze combinatie kan vrijwel alles tot stand brengen in overeenstemming met het hoogste goed voor iedereen.

Maar nu eerst, omdat er weinig tijd is, vragen we jullie na te gaan of er enig residu van angst, wantrouwen, boosheid, ego en misplaatste loyaliteit is blijven bestaan. In de naam van het gehele Universum vraag ik van jullie de zekerheid dat jullie van deze concepten vrij bent.

We hebben moedige mensen nodig. We weten hoe jullie in de laatste paar maanden gegroeid zijn. We zagen de veranderingen die ieder van jullie in je leven aanbracht om alles te kunnen zijn wat je zijn kunt.

Nu vragen we jullie meer te zijn dan jullie je ooit maar kunt voorstellen dat je zijn kunt. Geloof, voel, handel alsof je één van ons was, alsof je God was... Die je inderdaad bent.

(boodschap onderbroken door de poes --- weer terug op de golflengte)

God handelt doelbewust, met liefde en begrip. Wees als Hem, handel als Hem, zie Hem in jezelf en rondom je bij iedere ademhaling.

Laat jezelf vrij zijn, laat jezelf zijn als Hij is.

Aanvaard de geleiding, liefde en verantwoordelijkheid die ieder van jullie draagt om voor de wereld bij het Vredespaleis te zijn. Maak dat verschil en draag het door je dagelijks leven met je voort.

Dank jullie voor je tijd, je inzet en je toewijding te doen wat voor de wereld het beste is.

De opdracht dient met jullie en in je dagelijks leven te beginnen. Anderen zullen je voorbeeld gaan volgen. Ga met de stroom, handel je geloof uit je systeem, en wees slechts.

Hoewel de tijd dringt is er nog veel te bereiken, te voltooien, om te zetten. Leef als het hoogste niveau van wat je bent.

Ik ben Ashtar die tot jullie spreekt, en ik dank jullie allen voor het zijn wie je bent.

Overdracht voltooid